ឧបករណ៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

This post is also available in: enEnglish

យើងចង់បង្ហាញលោកអ្នកអំពីឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះ។ យើងរូបភាពស្អាតៗជា ច្រើនព្រមទាំងមានឈ្មោះនៅពីលើរូបទាំងនេះផង។ លោកអ្នកអាចស្គាល់ឈ្មោះនៃឧបករណ៍ទាំងនេះ និង​ ទស្សនារូបភាពលំអរទាំងនេះ។ ឧបករណ៍ ដែលយើងខ្ញុំនឹងចង់បង្ហាញអ្នកខាងក្រោមនេះមានដូចជា អំបោះ ស្មុគសម្រាប់ដាក់បាយ កន្ទេលតំបាយដោយឬស្សី រូបភាពចង្អេរ រូបភាពកំាបិត និង សំពត់របស់ជនជាតិដើមភាគតិចគ្រឹង។  ពត៌មានលំអិតអំពីជនជាតិដើម CIYA. ទស្សនារូបភាពប្លែកៗ #Breathtaking.

១.រូបភាពអំបោះសម្រាប់តំបាញ

២.រូបភាពស្មុគសម្រាប់ដាក់បាយ

៣.រូបភាពស្មុគសមា្រប់ដាក់បាយមានរចនាមូដ

៤.រូបភាពស្មុគសម្រាប់ដាក់បាយ

៥.រូបភាពកន្ទេលតំបាយដោយឬស្សី

៦.រូបភាពចង្អេរ

៧.រូបភាពកាំបិតធំ(ផ្គាក) និង កាំស្រួច

៨.រូបភាពសំពត់ជនជាតិដើមភាគតិចគ្រឹង

៩.រូបភាពសំពត់

Credit:  #Hin

Share Button

Latest Comments
  1. allemagne_cialis
  2. lbvarc@gmail.com
  3. irdljoy@gmail.com
  4. vdcsbqpb@gmail.com
  5. pvxjqqqv@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

http://www.ip-culture.com/ has indigenous people equipment photos store.