យើងចង់បង្ហាញលោកអ្នកអំពីឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះ។ យើងរូបភាពស្អាតៗជា ច្រើនព្រមទាំងមានឈ្មោះនៅពីលើរូបទាំងនេះផង។ លោកអ្នកអាចស្គាល់ឈ្មោះនៃឧបករណ៍ទាំងនេះ និង​ ទស្សនារូបភាពលំអរទាំងនេះ។ ឧបករណ៍ ដែលយើងខ្ញុំនឹងចង់បង្ហាញអ្នកខាងក្រោមនេះមានដូចជា អំបោះ ស្មុគសម្រាប់ដាក់បាយ កន្ទេលតំបាយដោយឬស្សី រូបភាពចង្អេរ រូបភាពកំាបិត និង